ORGANIZACJA

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum Ogólnokształcące przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego, do studiów wyższych lub nauki w szkole policealnej. Obecnie słuchacze naszej szkoły podejmują naukę w zakresie rozszerzenia

 • klasa wojskowa – Oddział Przygotowania Wojskowego.

2. TECHNIKUM EKONOMICZNE

Technikum Ekonomiczne przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz do podjęcia nauki w szkołach wyższych. Obecnie młodzież kształci się w następujących specjalizacjach:

 • rachunkowość i finanse,
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
 • uzyskując zawód technik ekonomista.

3. TECHNIKUM MECHANICZNE

Technikum Mechaniczne przygotowuje młodzież do egzaminu (egzaminu maturalnego), egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz do podjęcia nauki w szkołach wyższych. Obecnie młodzież kształci się w specjalizacji operator programista obrabiarek CNC uzyskując zawód technik mechanik.

4. TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Założeniem Technikum Informatycznego jest umożliwienie uczniom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności do płynnego kontynuowania nauki na studiach wyższych oraz wejścia na rynek pracy i biznesu.

Informatyka jest bardzo obszerną dziedziną łączącą naukę, technikę i sztukę. Rozwiązania Informatyczne można stosować w różnych obszarach, dlatego też w przyszłej pracy niezwykle ważne są konkretne rozwiązania specjalizacyjne.
Technikum Informatyczne proponuje cztery aktualne w kontekście rynku pracy specjalności::

 • systemy zarządzania bazami danych,
 • komputerowe wspomaganie projektowania,
 • grafika komputerowa,
 • techniki multimedialne,
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • aplikacje internetowe,

Nowa podstawa programowa w Technikum Informatycznym proponuje zdobycie trzech kwalifikacji:

 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

5. TECHNIKUM BUDOWLANE

Technikum Budowlane przygotowuje młodzież do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.
Efektem kształcenia w Technikum Budowlanym jest zdobycie trzech kwalifikacji:

 • wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

„Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa.

6. TECHNIKUM GEODEZYJNE

Celem Technikum Geodezyjnego jest przygotowanie uczniów pod względem teoretycznym i praktycznym do wykonywania zawodu technika geodety, wykorzystującw tym celu min. nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjneoraz przyrządy współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych, niezbędnych do profesjonalnego wykształcenia młodych geodetów.

Efektem kształcenia w Technikum Geodezyjnym jest zdobycie trzech kwalifikacji:

 • wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów,
 • obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych,
 • wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników, którzy znajdują zatrudnienie w takich działach gospodarki, jak: obsługa inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych, kolejowych oraz dróg kołowych, rolnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami oraz górnictwo.

7. TECHNIKUM LOGISTYCZNE

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

W ramach nauki uczniowie zdobywają wiedzę z następujących kwalifikacji:

 • organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,
 • zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,
 • organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp.

8.  Szkoła Branżowa I Stopnia

Obecnie młodzież kształci się w następujących zawodach:

 • operator obrabiarek skrawających,
 • murarz,
 • posadzkarz,
 • elektryk,
 • monter – elektronik,
 • elektromechanik,
 • kucharz małej gastronomii,
 • blacharz samochodowy,
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • rzeźnik – wędliniarz,
 • stolarz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • cieśla,
 • ślusarz.

Zajęcia praktyczne w zawodzie operator obrabiarek skrawających i ślusarz odbywają się na własnych warsztatach szkolnych, w pozostałych zawodach umiejętności praktyczne uczniowie nabywają w zakładach pracy na terenie powiatu lubaczowskiego.

 

Skip to content