PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

 

Naszą szkołę tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań, w sposób samorządny i demokratyczny.

Szkoła posiada uświadomioną i akceptowaną misję, którą w pełni realizuje przez:

Budowanie środowiska wychowawczego umożliwiającego integralny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości, tak aby mógł on kształcić zmysły, rozwijać się fizycznie, kształcić się intelektualnie, uczyć się kierowania emocjami, rozwijać się moralnie, odruchowo i ćwiczyć wolę. Tworzenie szkoły zintegrowanej ze środowiskiem i otwartej na inicjatywy, kierującej obywateli Polski, Europy, i Świata, poszukujących prawdy, dobra, piękna i świętości.

Budowanie szkoły traktującej podmiotowo, uczniów, rodziców nauczycieli.

W skład Zespołu Szkół w Lubaczowie wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Liceum Ogólnokształcące
 2. Technikum Ekonomiczne
 3. Technikum Mechaniczne
 4. Technikum Informatyczne
 5. Technikum Budowlane
 6. Technikum Geodezyjne
 7. Technikum Logistyczne
 8. Szkoła Branżowa I Stopnia

Poszczególne szkoły ponadgimnazjalne kształcą młodzież w następujących zawodach:

Liceum Ogólnokształcące o trzyletnim cyklu nauczania.

Technikum kształcące w cyklu czteroletnim w zawodach:

 • technik budownictwa,
 • technik ekonomista,
 • technik geodeta,
 • technik logistyk,
 • technik informatyk,
 • technik mechanik.

Szkoła Branżowa I Stopnia kształcąca w cyklu dwu lub trzyletnim w następujących zawodach:

 • operator obrabiarek skrawających,
 • oddziały wielozawodowe dla młodocianych pracowników.

Zdecydowana większość uczniów mieszka w Lubaczowie i pobliskich miejscowościach. 70% naszej młodzieży to uczniowie z terenów wiejskich, gdyż powiat lubaczowski to w większości teren rolniczy. Osoby, które mają dużą odległość z miejsca zamieszkania do szkoły mają możliwość mieszkania w czasie roku szkolnego w internacie szkolnym.

Około 70% naszych słuchaczy to uczniowie szkół średnich pozostałych 30%, to uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy uczą się umiejętności praktycznych zarówno w szkole na warsztatach szkolnych, jak i w zakładach pracy poza szkołą. Młodzież naszej szkoły kształci się na różnych kierunkach przygotowujących ich do pracy w określonych warunkach oraz do podjęcia dalszego kształcenia na poziomie średnim i wyższym.

Zespól Szkól zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z różnym stażem pedagogicznym pracujących w dwunastu różnych zespołach przedmiotowych. Kadrę kierowniczą i pedagogiczną tworzą:

 • dyrektor szkoły,
 • wicedyrektorzy,
 • kierownik warsztatów szkolnych,
 • kierownik szkolenia praktycznego,
 • kierownik Internetu,
 • pedagog szkolny,
 • wychowawcy zatrudnieni w internacie,
 • nauczyciele bibliotekarze,
 • 90 nauczycieli przedmiotów.

Ponadto całokształt funkcjonowania naszej szkoły dopełniają pracownicy administracji i obsługi.

Zespół Szkół w Lubaczowie

 

Skip to content