REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

 • rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr korespondencji
 • ewidencja pieczęci i pieczątek
 • rejestr wydanych zaświadczeń pracownikom szkoły
 • rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich
 • wykaz akt osobowych pracowników
 • dane pracownicze kadrowo-płacowe
 • dane pracownicze do ZUS
 • dane pracownicze do urzędu skarbowego
 • polisy ubezpieczeniowe nauczycieli i dzieci
 • dane dotyczące ZFŚS
 • dane dotyczące świadczeń zdrowotnych
 • dane dotyczące awansu zawodowego
 • dane do funduszu nagród
 • rejestr wypadków
 • księga uczniów
 • podania o przyjęcie do szkoły
 • dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych
 • arkusze ocen
 • deklaracje uczęszczania na religię, etykę
 • ewidencja uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych
 • arkusze diagnozy i obserwacji
 • dane dotyczące pomocy społecznej
 • karty wycieczki
 • rejestr wydanych świadectw
 • ewidencja decyzji dyrektora
 • rejestr faktur zakupu
 • umowy cywilno-prawne
 • rejestr absencji pracowników
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja delegacji służbowych

Archiwum własne jednostki

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół w Lubaczowie

 

Skip to content