STATUS PRAWNY

 

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Szkoły i placówki wchodzące w skład ZS działają na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • aktu założycielskiego,
  • statutu szkoły.
Skip to content